Rada nadzorcza

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Janusz Zieliński ukończył Pomaturalne Technikum Komunikacji w Poznaniu w 1973 r.

Przebieg kariery zawodowej:

– 2012 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A.,

– 1995 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej i Kierownik robót drogowych w PRiD S.A.,

– 1988 – 1995       Kierownik robót budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu,

– 1976 – 1988       Kierownik obwodu wolsztyńskiego w poprzedniku prawnym PRiD S.A.,

– 1973 – 1976       Majster w poprzedniku prawnym PRiD S.A.

Ponadto Janusz Zieliński ukończył Kurs Mistrzowski Drogownictwa w 1977 r. i zdobył Uprawnienia Budowlane w 1993 r.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

PRiD S.A. w Nowym Tomyślu, Członek Rady Nadzorczej.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Informacje czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

 

 

Pan Robert Rybicki – Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

mandat wygaśnie z dniem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez walne zgromadzenie

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Przebieg kariery zawodowej:

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Informacje czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

 

Pani Romualda Zielińska  – Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Romualda Zielińska ukończyła Wyższa Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z tytułem magistra specjalizacji „ administracja samorządowa” , oraz szkołę policealną uzyskują tytuł specjalisty ds. marketingu i biznesu . Od 1997 pracuję w firmie medycznej B.Braun   gdzie kolejno zdobywała wiedzę i umiejętności w poszczególnych działach: dział sprzedaży , dział   telemarketingu,  przedstawiciel handlowy . Obecnie Kierownik Działu Handlowego z 6 letnim doświadczeniem w kierowaniu działem handlowym w skład  którego wchodzi : zespół przedstawicieli , dział sprzedaży oraz dział zamówień publicznych. Zespół ma na swoim koncie udokumentowane sukcesy sprzedażowe.

– 2010 – obecnie  B.Braun Avitum Poland Sp. z. o.o. obecnie Dyrektor Działu Handlowego

– 2009 – 2010 – B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. – Koordynator ds. sprzedaży

– 2007 – 2009 – B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.- Przedstawiciel handlowy

– 1997 – 2007 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  – pracownik Działu Sprzedaży

– 1996 – 1997 – Urząd Skarbowy  w Nowym Tomyślu – referent

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

BRW Trading Sp. z o.o. – były Udziałowiec

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Informacje czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie zachodzą okoliczności opisane powyżej.

Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.